શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

ટ્રસ્ટીશ્રી

ટ્રસ્ટીશ્રી - યતિશ્રી વિજય ઓમ મ.સા. ગાદીપતિ માણીભદ્રવીર મંદિર - મગરવાડા

રસ્ટનું નામ - શ્રી સ્રર્વોદય કેળવણી મંડળ, મગરવાડા


ટ્રસ્ટીશ્રી