શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

ટ્રસ્ટીશ્રી

ઉપપ્રમુખશ્રી - શ્રી સરદારજી પરથીજી સોલંકી

રસ્ટનું નામ - શ્રી સ્રર્વોદય કેળવણી મંડળ, મગરવાડા


ટ્રસ્ટીશ્રી