શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી ગજાનન ગૌરીશંકર જોષી

Designation:આચાર્યશ્રી 
Phone :02739262064 
Mobile:9925308531 

શ્રી હરિજી ઉમાજી સોલંકી

Designation:મ.શિ. 
Mobile:9825674971 

શ્રી ભાનુપ્રસાદ સોમાલાલ શાહ

Designation:મ.શિ. 
Mobile:9429464545 

શ્રી પ્રકાશભાઈ નારાયણભાઈ ચૌધરી

Designation:મ.શિ. 
Mobile:8238066011 

શ્રી અલ્કેશકુમાર મફતલાલ પટેલ

Designation:મ.શિ. 
Mobile:9429530121 

શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર શંકરલાલ વ્યાસ

Designation:સેવક 
Phone :02739261381