શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

ફોટો ગૅલૅરી

Category - Yuva_Utsav

Other Categories

Yuva_Utsav (9)
Yuva_Utsav


Vruksh_Ropan (5)
Vruksh_Ropan


Vidai_sambharam (4)
Vidai_sambharam


Teacher_Day (1)
Teacher_Day


School_Udhgatan (16)
School_Udhgatan


School_Building (5)
School_Building


Samuh_Bhojan (2)
Samuh_Bhojan


picnic (1)
picnic


Khel-Mahakubh (2)
Khel-Mahakubh


karmyogi_shibir (3)
karmyogi_shibir


Balotsav (5)
Balotsav


26_January (10)
26_January


15_August (5)
15_August