શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

પ્રવૃતિઓ

બાહય પરીક્ષાઓ

-

વિગતવાર

યુવા ઉત્સવ

-

વિગતવાર

રમતોત્સવ

-

વિગતવાર

ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન

-

વિગતવાર

ગુરુ પૂર્ણિમા

-

વિગતવાર

શિક્ષકદિન ઉજવણી

-

વિગતવાર

માણીભદ્ર વીરનો મેળો

-

વિગતવાર

ભાદરવી પૂનમ ઉજવણી

-

વિગતવાર

સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવણી

-

વિગતવાર

રક્ષાબંધનની ઉજવણી

-

વિગતવાર