શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

પ્રવૃત્તિઓ - યુવા ઉત્સવ

-

દર વર્ષે યોજાતા તાલુકા કક્ષા તેમજ જિલ્લા કક્ષાના યુવા ઉત્સવોમાં વિદ્યાર્થીઓ ખંતપૂર્વક ભાગ લે છે.


સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ