શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

પ્રવૃત્તિઓ - રમતોત્સવ

-

જીલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતાં વાર્ષિક આયોજન મુજબ યોજાતા વિવિદ્ય રમતોત્સવમાં શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓ ઉમંગભેર ભાગ લે છે.


સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ