શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

પ્રવૃત્તિઓ - ભાદરવી પૂનમ ઉજવણી

-

ભાદરવી પૂનમ ઉપર અંબાજી પગપાળા જતાં સંઘો તથા પદયાત્રીઓ માટે શાળાનાં કેમ્પસમાં સેવા કેમ્પ ચલાવવામાં આવે છે.

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ