શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા

પ્રવૃત્તિઓ - સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવણી

-

વિદ્યાર્થીઓમાં રાષ્ટ્રભાવના જાગૃત થાય તે હેતુસર 15 ઓગસ્ટના દિવસે, ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ તેમજ દેશભકિતને લગતાં ગીતો,નાટકો, ટૂચકાઓની રજૂઆત જેવા કાર્યક્રમો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા યોજવામાં આવે છે.


સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ