શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા
Shri M.M.L.Shah HighSchool | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- શ્રી એમ.એમ.એલ.શાહ હાઈસ્કુલ
શાળાનું સરનામું :- મગરવાડા, તા.વડગામ. (બ.કાં.)
શાળાનો ફોન નંબર :- (02739) 262064
શહેર :- મગરવાડા
રાજય :- ગુજરાત
પિન કોડ :- 385410
ટ્રસ્ટનું નામ :- શ્રી સર્વોદય કેળવણી મંડળ, મગરવાડા
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :- ઈ-91 (બ.કાં.)
એસ.એસ.સી.ઈન્ડેક્ષ નં. :- 60.007
મોબાઈલ :- 9925308531સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :