શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા
Shri M.M.L.Shah HighSchool | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

ઉનાળા / શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય 10.45 થી 5 ધો. 8 થી 12
રિશેષ નો સમય 1.40 થી 2.20

વેકેશનની માહિતી

ઉનાળા વેકેશન તારીખ 7-5-2012 (સોમવાર) થી 10-6-2012 (રવિવાર) ધો. 8 થી 11
શાળા ઉઘડવાની તારીખ 11-6-2012 (સોમવાર)
દિવાળી વેકેશન 24-10-2011 (સોમવાર) થી 13-11-2011 (રવિવાર)