શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા
Shri M.M.L.Shah HighSchool | Donors

દાતાશ્રીઓ

અ.નં. દાતાશ્રીનું નામ દાતાશ્રીનું સરનામું રકમ
1 વિમલ ગચ્છાધિપતિ આ.દે.શ્રી પ્રદ્યુમન, વિમલ સુરિશ્વરજી મ.સા. હિંમત વિહાર ધર્મશાળા,પાલીતાણા 1,51,000/-
2 યતિશ્રી વિજય સોમ મ.સા. ગાદીપતિ,માણીભદ્ર વીર મંદિર 1,51,000/-
3 શ્રી બળવંતસિંહ ચંદનસિંહ રાજપૂત પૂર્વદંડકશ્રી વિધાનસભા, ગાંધીનગર 1,51,000/-
4 સ્વ. મેનાબા હેંદુ સોલંકી મગરવાડા 1,51,000/-
5 શ્રી દાનસુંગભાઈ ફતાભાઈ ચૌધરી પાલનપુર 1,51,000/-
6 માતૃશ્રી બબુબેન ગોવિંદભાઈ ભગવાનદાસ જોષી મગરવાડા 1,51,000/-
7 સ્વ.જેઠાભાઈ શામળાભાઈ ચૌધરી મગરવાડા 1,51,000/-
8 શ્રીમતી સંતોકબેન ધેમરભાઈ ચૌધરી મગરવાડા 1,51,000/-
9 શ્રીમતી રાજીબેન પરથીભાઈ ભટોળ રતનપુર 1,51,000/-
10 કિરણભાઈ જયંતિલાલ શાહ મુંબઈ 1,51,000/-
11 સ્વ.શ્રી પોપટલાલ ઉમેદરામ પંચાલ અમદાવાદ 1,00,000/-
12 સ્વ.મેનાબેન રામજીભાઈ ભટોળ મગરવાડા 51,000/-
13 શ્રી સરદારભાઈ લાલજીભાઈ ચૌધરી મગરવાડા 51,000/-
14 સ્વ.કેશરબેન ધુળાભાઈ જોષી મોટીભાખર 51,111/-
15 યતિ શ્રી વિજય સોમ મ.સા., ગાદીપતિ માણિભદ્રવીર મગરવાડા 25,001/-
16 શ્રી ભગવાનભાઈ ઉગરાભાઈ પ્રજાપતિ મગરવાડા 25,001/-
17 સ્વ.શ્રી ત્રિભોવનદાસ લલ્લુરામ નાયક મગરવાડા 21,001/-
18 શ્રી શકિત કૃપા પાલનપુર 21,001/-
19 ગં.સ્વ.શ્રીમતી શારદાબેન ગૌરીશંકર જોષી માંડવી 21,001/-