શ્રી એમ. એમ. એલ. શાહ હાઇસ્કૂલ
મુ. મગરવાડા, તા. વડગામ
બનાસકાંઠા
Shri M.M.L.Shah HighSchool | Careers

કેરિયર

કયા સ્થાને જગ્યા ખાલી છે. વહીવટી સહાયક (કારકૂન)
શૈક્ષણિક લાયકાત ધો. 12 પાસ, સી.સી.સી. પાસ.